گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: ارایه مدل سکوت سازمانی

نام دانشجو : منیژه فهامی
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارایه الگوی شخصیت برند

نام دانشجو : مریم رحمانی منش
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارایه مدل رهبری اخلاقی

نام دانشجو : زیبا بشارت
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارایه الگوی امنیت سازمانی

نام دانشجو : ابراهیم نظری
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: استراتژیهای خصوصی سازی در آموزش و پرورش

نام دانشجو : علی خدری
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بازاریابی در آموزش عالی

نام دانشجو : رویا بابایی
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: شناسایی مولفه های شخصیت برند در دانشگاه

نام دانشجو : مریم رحمانی منش
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارایه مدل اعزام فرهنگیان به خارج از کشور

نام دانشجو : رضا کچوییان
رشته دانشجو : مدیرت آموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی شایستگیهای مدیران اینده

نام دانشجو : مریم بیگی
رشته دانشجو : مدیرت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی مولفه های دانشگاه اینده

نام دانشجو : معصومه نقدی
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1