گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: ارزیابی محیط آموزشی دندانپزشکی و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دندانپزشکی شهر اصفهان

نام دانشجو : فاطمه شجاعی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1401/06/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با استرس در میان دانشجویان دندانپزشکی شهر اصفهان

نام دانشجو : شیما گلبان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1401/05/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقايسه انگیزش تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه آزاد اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۹

نام دانشجو : محمد حسین علی اصغرزاده
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصین زنان و زایمان ، رزیدنت های زنان و زایمان وکارشناسان مامایی در مورد سلامت دهان و دندان در زنان باردار در شهر اصفهان در سال

نام دانشجو : پگاه بارانی
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1401/06/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در رابطه با مواد بیومیمتیک مورد استفاده در دندانپزشکی محافظه کارانه

نام دانشجو : نیلوفر صنعتیان
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر باکتری های دهانی موثر بر پوسیدگی دندان

نام دانشجو : کمند جواد پور
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه معاینه غیر کلینیکی دندانها با استفاده از فتوگرافی تلفن همراه با معاینه کلینیکی دندانها در تعیین DMFT و اکلوژن

نام دانشجو : راضیه میرباقری
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/11/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: میزان درک و رضایت از ظاهر دندان ها در بیماران مراجعه کننده به بخش های ترمیمی و ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در سال 1400

نام دانشجو : فریبا سادات مهاجری
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/11/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در سال 1400

نام دانشجو : سید محمدعلی عندلیبی طهرانی
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/11/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد اصفهان در مورد ملاحظات مربوط به بیماری کوید-19 در درمان‌های دندانپزشکی

نام دانشجو : نوشناز صبور
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/10/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی شایستگی فرهنگی (cultural competence) در بین دانشجویان علوم پایه, بعد علوم پایه و دوره تخصص دانشکده دندانپزشکی خوراسگان

نام دانشجو : شهریار اولادی
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثیر پاندمی کووید-19 بر آموزش دندانپزشکی و سلامت و عملکرد آموزشی دانشجویان در شهر اصفهان

نام دانشجو : سپیده مجیری
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی و متخصص سطح شهر اصفهان در مورد درمان‌های دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کووید 19

نام دانشجو : فاطمه کوثریان
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/07/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در تعامل با بیماران با استفاده از چک لیست DCCC درسال تحصیلی 1399-1400

نام دانشجو : سهیلا خلیلی
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1400/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه میزان همدلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) و دندانپزشکان شاغل در کلینیک های شهر اصفهان با بیماران معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده در سال 97

نام دانشجو : رضا مدواری برفه
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/04/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي سواد سلامت دهان در معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر اصفهان در سال 1397

نام دانشجو : محمدعلي اسماعيل پور
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه رضایتمندی بیماران دندانپزشکی تهران و باکو از درمان های انجام شده در سال 1398

نام دانشجو : محمد بذلي
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: میزان آگاهی والدین از رویش دندان مولر اول دائمی و وضعیت دهان و دندان در کودکان 9-8 ساله شهر مبارکه و ارتباط آن با شاخص DMFT این دندان

نام دانشجو : نگار مرادي
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/07/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی رضایت شغلی دندانپزشکان ایرانی و عوامل مرتبط با آن

نام دانشجو : پریسا نصری
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/08/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بومی سازی پرسشنامه رضایت شغلی دندانپزشکان و بررسی رضایت شغلی دندانپزشکان شهر اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : محمد جواد دژم
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/04/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی در مورد دهانشویه های کلرهگزیدین، لیسترین و فلوراید در دانشگاههای آزاد و دولتی اصفهان

نام دانشجو : محمد خسروی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی وضعیت سلامت دهان، نیازهای درمانی و رفتارهای سلامت دهان در کودکان 12-6 ساله بی سرپرست تحت حمایت مراکز بهزیستی شهر اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : یادگار حسین شریفی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط سلامت معنوی با استرس ادراک شده و اضطراب امتحان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در سال تحصیلی 1398

نام دانشجو : علی مهاجر
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه بین سلامت معنوی، تاب آوری و شادکامی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : سعید حاتمی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان

نام دانشجو : شیرین رحیمی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1398/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810201971010
1 2