گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: یادگیری¬های پنهان دانش¬آموزان دوره ابتدایی در تعامل با شبکه های ماهواره¬ای « یک مطالعه¬ی پدیدارشناسانه

نام دانشجو : زهرا قدم¬زن
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/05/13
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی مبانی انسان¬گرایی لیبرالیسم و تأثیر آن بر دیدگاه-های تربیتی معاصر و نقد آن از منظر مطهری

نام دانشجو : ضرغام یوسفی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/19
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بازشناسی مفهوم برنامه درسی چندفرهنگی به منظور تحلیل برنامه درسی ملی ایران

نام دانشجو : اسماعیل مصطفی زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/19
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه فراشناخت با موفقیت تحصیلی و نمره کل آزمون سراسری دانش¬آموزان مقطع پیش¬دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92

نام دانشجو : علی محمد زمانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/18
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی کیفیت تدریس به منظور طراحی الگوی تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی در دوره متوسطه

نام دانشجو : علی¬محمد سیاهی اتابکی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/10/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

نام دانشجو : لادن سلیمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس مطالعات اجتماعی بر مهارت حل مسأله دانش¬آموزان دختر سال ششم ابتدایی شهر سمیرم

نام دانشجو : الهه سامی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/16
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی مفاهیم، تعاریف و الگوهای برنامه درسی میان رشته¬ای در آموزش عالی به منظور دستیابی به یک چارچوب مفهومی

نام دانشجو : لیلا حق¬نظری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد در ده دانشگاه معتبر رشته بیوتکنولوژی و ارائه الگوی جدید برای دانشگاه¬های ایران

نام دانشجو : الهام هانی-طبائی¬زواره
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تحلیل فرایند یاددهی- یادگیری نظام آموزش عالی به منظور ارائه راهکارهای مناسب با تأکید بر حوزه علوم انسانی ایران

نام دانشجو : طیبه تجری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/10/26
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: طراحی برنامه درسی «مدرسه مکانی برای زندگی» یک مطالعه کیفی

نام دانشجو : مرتضی بینش
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: طراحی برنامه درسی آموزش سواد زیست محیطی با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه نظام آموزشی کشور

نام دانشجو : محبوبه سلیمان¬پور عمران
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/08/18
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: تبیین تربیت بین نسلی در برنامه درسی آموزش متوسطه ایران به منظور ارائه یک چارچوب مناسب

نام دانشجو : حسین افلاکی-فرد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی مؤلفه های جهانی شدن در محتوای کتاب¬های درسی دوره ابتدایی و ارائه یک مدل مفهومی

نام دانشجو : فرزاد محمدجانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬ها از برنامه درسی پنهان در دوره پژوهشی

نام دانشجو : فاطمه السادات رباطی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/06/21
نوع همکاری : استاد مشاور دوم
کد پایان نامه ::: ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه درسی هدیه¬های آسمان در پایان دوره ابتدایی در شهر اصفهان سال تحصیلی 91-90

نام دانشجو : الهام راستی-منش
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/21
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تجارب زیسته دانش¬آموزان از آموزه¬های اخلاقی

نام دانشجو : معصومه خلیلی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/01
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تحلیل محتوای پیام¬های فرهنگی انیمیشن¬های تولید شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دانشجو : زهره یزدانی کچویی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/19
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: شناسایی موانع و چالش¬های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و کارشناس مسئولان آموزش ابتدایی

نام دانشجو : اکرم کریمی علویجه
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/19
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تحلیل معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم ( بر اساس تفسیرالمیزان) و دلالت-های تربیتی آن بر برنامه درسی

نام دانشجو : غلامحسین اعلائی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1391/04/28
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: واکاوی آموزه¬های فرهنگی در کتاب¬های داستان کودکان گروه سنی "ب"

نام دانشجو : آزاده صالحی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/07
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: شناسایی نیازهای اوقات فراغت جوانان 18 تا 25 سال شهر اصفهان در سال 1390

نام دانشجو : نهضت احمدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/16
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تعیین اولویت¬ها و ارزیابی اثربخشی فعالیت¬های فرهنگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه کارکنان

نام دانشجو : علیرضا صمدی¬مقدم
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/16
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تجارب زیسته ی معلمان از چگونگی پرورش تفکر خلاق در دانش¬آموزان ابتدایی

نام دانشجو : محمدرضا شهبازی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ادراک معلمان دوره ابتدایی از هنر تدریس

نام دانشجو : اعظم وطن¬خواه
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/06/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1 2