گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی فلسفی نظریه های مدیریت شناسه کلاس 289222d گذرواژه 6666 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • طریقه برگزاری آزمون مجازی
پايان نامه ها

:: تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر خروجی های شغلی با نقش تعدیل کننده اخلاق اسلامی کار

نام دانشجو : علی رضا فاضل کلباسی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تمایل به ترک شغل کارکنان بیمه سلامت با استفاده از مدل لوجستیک

نام دانشجو : رویا شیوندی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثیر عوامل فردی و سازمانی (ادراک شده) بر میل کار آفرینی با نقش میانجی خلاقیت در دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

نام دانشجو : مرجان قرهی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثیر رعایت منشور اخلاقی و اداری کارکنان بر تمکین مالیاتی در ادارات امورمالیاتی خوزستان بانقش میانجی اعتماد از دیدگاه مؤدیان

نام دانشجو : حمید جمالپور
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1