گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: The Effect of CAPI on Teaching English Vowels and Consonants to Iranian Junior High School Students

نام دانشجو : رضا شفیعی
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: EAP Skills Training Needs of Iranian University Teachers

نام دانشجو : مجتبی تمتاجی
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی آکوستیک انتقال سازه در افراد مبتلا به آفازی بروکا در فارسی

نام دانشجو : عاطفه قدرت
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مقابله ای فراگفتمان در زبان های انگلیسی و فارسی مقالات تحقیقی جامعه شناسی

نام دانشجو : سمیه علی پور مرادی
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر آموزش ارتباطی بر روی تلفظ ویژگی های فرازنجیره ای زبان آموزان ایرلنی

نام دانشجو : نسرین شاه محمد نظری
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی بینامتنی در ترجمه داستان های پسامدرن با کاربست رویکرد ژنویو روفو کارد (مطالعه موردی: رمان در گلومانده اثر دیان شومپرلان)

نام دانشجو : زهره سهیلی نیا
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مقابله ای ترجمه شاهرخ مسکوب از خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک با تکیه بر

نام دانشجو : ثمین زارعی
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: Examining the Role of Dynamic assessment in English Proficiency Skills for Iranian EFL Learners

نام دانشجو : مریم همایون فر
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مقابله ای دو ترجمه انگلیسی ضرب المثل های گلستان سعدی بر اساس مدل بیکر

نام دانشجو : نفیسه معینی
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: Exploring the Use of Metadiscourse in Speech and Writing by Male and Female on the Process of Learning

نام دانشجو : آرزو امانی بنی
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تفاوت راهکارهای ادب بین زنان و مردان فارسی زبان در شبکه مجازی تلگرام بر اساس مدل بران و لوینسن (1987)

نام دانشجو : نگین لیلا کبایریان اصفهانی
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کلمات تابو و تاثیر آن‌ها بر روی ترجمه‌ی فیلم‌های انگلیسی به زبان فارسی: مطالعه‌ی موردی فیلم مورد عجیب بنجامین باتن

نام دانشجو : نسرین باقری پور
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ترجمه کتاب

نام دانشجو : سوده گلریز
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: Variations in Frequency, Function, and Structure of Lexical Bundles Used in Sub Genres of M.A Theses and Dissertations Written by ELT Students

نام دانشجو : هما قنادی اف
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ترجمه کتاب

نام دانشجو : مریم احمدیان
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: acoustic Investigation of Vowel Nasalization in Persian

نام دانشجو : مرجان شیرانی
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحلیل پارامترهای آکوستیکی تغییرات گفتار در زنان فروشنده در مواجهه با خریداران مرد و زن در شهر اصفهان

نام دانشجو : اطهر کاشی درچه
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: An Investigation of Address Terms Used Among Husband and Wives Before and After 1979 Islamic Revolution of Iran

نام دانشجو : مهتاب نفیسی
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: فمینیسم در رمان های ایرانی بعد از انقلاب 1357

نام دانشجو : لاله آذرنیا
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: Requests in Emails: How Differently Iranian EFL Teachers and Learners Make Requests in English and Persain

نام دانشجو : ریحانه رحمانی
رشته دانشجو : آموزش زبان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: توصیف تحلیلی مجاز در پیامهای بازرگانی تلویزیون

نام دانشجو : سعیده شفیعی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ساختواژه ی گویش دیلی

نام دانشجو : ماریا عوضپور
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی زبان شناختی گویش فارسی نایینی با رویکرد تاریخی و مقایسه آن با فارسی معیار

نام دانشجو : منصور قاسمی
رشته دانشجو : زبان شناسی همگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: An Analysis of Politeness Maxim Violation in Translation of Limitness Movie Script

نام دانشجو : رضا حاج اکبری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: The Interference of Schematic Knowledge in the Process of Translation

نام دانشجو : فاطمه منصوری خواجه لنگی
رشته دانشجو : مترجمی زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2