هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

  • اطلاعیه نحوه امتحان آسيب شناسي پيشرفته ارشد باليني
پايان نامه ها

:: بررسی رابطه چندگانه راهبردهای نظم جویی هیجان، راهبردهای مقابله با استرس،حساسیت اضطرابی و نگرانی با خلق منفی و بهزیستی روانشناختی در زنان (٦٥-١٨ )مبتلا به هاشیموتو یوتیرویید اصفهان

نام دانشجو : مریم رهنما
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: روابط چندگانه ترومای کودکی، واکنش پذیری شناختی، واکنش پذیری هیجانی و واکنش پذیری به استرس ادراک شده با تحمل پریشانی و درد ذهنی در افراد دارای اندیشه پردازی خودکشی در شهر اصفهان

نام دانشجو : فاطمه دفاعی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ربخشی درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر میل به خودجرحی بدون خودکشی، انگ درونی شده، دشواری در تنظیم عاطفه و علائم شیدایی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و بیماران دارای خلق ادواری

نام دانشجو : زهرا حیدری
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی درمان هیجان مدار بر ولع، خودکنترلی، تصویر بدنی و دشواری در تنظیم هیجان افراد دارای علائم پرخوری بینج

نام دانشجو : بابک صدری
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری بر سطح خشونت ، تطبیق هیجانی ، مهارت اجتماعی ،ابعاد خلق و خو و روابط با همسالان کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

نام دانشجو : غزاله مشمول
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: کشف الگوی جامع حاکم بر ازدواج های به هنگام و تجرد نابه هنگام و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر آن در مقایسه با واقعیت درمانی بر نوع تصمیم گیری، میل به ازدواج، تصویر ذهنی از همسر ایده ال، ترس های پی

نام دانشجو : جوکار حبیب
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/12/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تدوین بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی ویژه کودکان مبتلا به نقص توجه / پیش فعالی برای معلمان و مقایسه ی اثربخشی آن با بسته ی آموزشی داوسون و کویئر بر کارکردهای اجرایی و نشانه های کودکان نقص توجه / پیش

نام دانشجو : قاسمی خلیل
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/10/04
نوع همکاری : استاد مشاور دوم
کد پایان نامه ::: مقایسه اضطراب درد تحمل پریشانی تکانشگری خودشناسی انسجامی و ذهن اگاهی در افراد مبتلا و غیر متلا به سندرم روده تحریک پذیر

نام دانشجو : سعیده خاکی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی روابط چندگانه راهبردهای نظم جویی هیجان خودکارامدی درد و ادراک بیماری با خلق منفی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا اریسیان
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه طرحواره های هیجانی بلوغ عاطفی ناگویی خلقی والدین خودپنداره و ناامیدی کودکان 8-12 سال با و بدون علاءم نافرمانی مقابله ای

نام دانشجو : زهراالسادات متغیر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه جندگانه استقلال عاطفی ایمنی هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با سندرم شناختی توجهی و افسردگی در نوجوانان 15-18 سال شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا هدایتی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1