گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
پايان نامه ها

:: طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی صلاحیتهای بین حرفه ای معلمان

نام دانشجو : شهرام شهبازی
رشته دانشجو : برنامه ریزی درسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :




1