گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي

 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781afedd38f18db55b7fea&usertype=1 آدرس اتاق مجازی پنج شنبه ها 15-8
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781a63dd38f18db55b7fe9&usertype=1 آدرس اتاق مجازی سه شنبه ها 17-8
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 115083f- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/16 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس 677d2d7 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/16 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 68424cf - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 4694854 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 563aefb - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/15 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 521fd0f - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/14 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس774 639a- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/14 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 2 - شناسه کلاس 3170783 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 476a452 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 771aea0- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 284048b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 779c50b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 41345e1 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/07 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 15 گذر واژه 1234 شناسه درس 275ae9c
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 31120f2
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه سوم جلسه 1 سه شنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 329c33c
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه دوم جلسه 1 سه شنبه ساعت10 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8040b00
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه اول جلسه 1 سه شنبه ساعت 8 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8590c10
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 2 شناسه کلاس 447e22b و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 15
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 1 شناسه کلاس 886ef8c و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 13
پايان نامه ها

:: بررسي پايداري حرارتي فايكوسيانين طي خشك كردن

نام دانشجو : علیرضا تکش
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر پیش تیمار ترکیبی امواج اولتراسونیک-حرارت بر ویژگی‌های کیفی عسل (منبع فلورال گون)

نام دانشجو : مریم عادل نیا نجف آبادی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر استارتر لاکنوباسیلوس و سوبسترای اختصاصی (مالت و کشمش) مورد استفاده در خمیر ترش بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی خمیر و نان پیتزا

نام دانشجو : ساغر ملکیان
رشته دانشجو : علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر اسانس لعل کوهستان و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی هویج رنده شده در بسته های پلی پروپیلنی با اتمسفر اصلاح شده در طول انبار داری

نام دانشجو : آتوسا مقربی
رشته دانشجو : علوم و صنایه غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر اسانس لعل کوهستان و آلژینات بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی هویج رنده شده در بسته‌های پلی پروپیلنی با اتمسفر اصلاح شده در طول انبارداري

نام دانشجو : علی حسینی
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی ویژگی های میکروبی هویج رنده شده در بسته های پلی پروپیلن حاوی نانوبنتونیت

نام دانشجو : صفیه باقرصاد
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر روشهای مختلف خشک‌کردن (انجمادی و سایه) بر خاصیت ضد‌میکروبی هیدروسول برگهای گیاه آویشن در هویج تازه برش خرده

نام دانشجو : اکرم مجیری
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر روشهای مختلف خشک‌کردن (همرفت و مایکرویو) بر خاصیت ضد‌میکروبی هیدروسول برگهای گیاه آویشن در هویج تازه برش خرده

نام دانشجو : خسرو خسروی تاج
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر افزودن عصاره پوسته و هسته انار(شهرضا) بر عمر نگهداری ، ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و حسی سوسیس کوکتل در طی نگهداری

نام دانشجو : کاظم مرادی
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/07/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و ضد باکتریایی هشت عسل مختلف با پایه گیاهان دارویی

نام دانشجو : راحیل سادات هاتفی زاده
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی ژله رویال زنبور عسل

نام دانشجو : مرسده مالکی
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر فیلم پلی اتیلن سبک حاوی نانو بنتونيت بر خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی کاهوی خرد شده در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده

نام دانشجو : زینب فراهانیان
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/24
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارزيابي خواص آنتي اکسيداني وآنتي ميکروبي عصاره گياه بيلهر(Dorema Aucheri) و کاربرد آن در روغن خام سويا

نام دانشجو : راضیه محمدی
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي فعاليت آنتي اکسيداني وآنتي باکتريايي بره موم زنبور عسل

نام دانشجو : مهنوش ابوتراب
رشته دانشجو : علوم و صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1