گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: حدود مداخله دادگاه در داوری های داخلی و تجاری بین المللی

نام دانشجو : شیدا تاجمیری
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحلیل نیروی ایجاد کننده حقوق از نظر توماس هابز

نام دانشجو : مهدی برزگر خانسری
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: توانمندی قانونی شهرداریها در مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی

نام دانشجو : بهزاد بذرپاچ
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: احکام ثانویه اسلامی و حاکمیت قانون در حقوق عمومی ایران

نام دانشجو : ندا قدرتی راد
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/09/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تفکیک حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی جهت رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت

نام دانشجو : فاطمه بلالی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: نظریه حاکم عادل و فقیه جامع الشرایط از دیدگاه مرحوم عبدالکریم حائری

نام دانشجو : حمیدرضا فتحی سقزچی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/06/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رویکرد حقوق بشری بر جریان آزاد اطلاعات در دولت الکترونیک

نام دانشجو : عصمت زکی زاده
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/10/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحلیل ابعاد حقوقی نطارت بانک مرکزی بر نطام بانکی در ایران

نام دانشجو : مهرداد توحیدی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/06/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مشارکت سیاسی در نطام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به منشور جهانی حقوق بشر

نام دانشجو : حسن خورشیدی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/03/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی رویکردهای فقهای شیعی معاصر نسبت به مساله حقوق بشر

نام دانشجو : علی زمانیان جهرمی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: واکاوی سلب مالکیت توسط شهرداری از منظر حقوق عمومی

نام دانشجو : عباس عباسی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/08/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق ایران به مثابه نفع عمومی

نام دانشجو : رضوان محمدی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/08/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نسبت سنجی حکومت اسلامی و حقوق شهروندی

نام دانشجو : عبدالله باقری
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/07/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رویکرد تطبیقی نظارت بر مجلس در ایران و انگلیس

نام دانشجو : احمد هادیان جزی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جایگاه و اعتبار نهادهای فراقوه ای با توجه به اصل استقلال قوا

نام دانشجو : محمدجواد فرهنگ
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در قانون اساسی

نام دانشجو : فاطمه تاج الدین ممقانی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حقوق اقلیت های دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران

نام دانشجو : علیرضا بالو
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران

نام دانشجو : فاطمه خیراتی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حقوق شهروندی در قانون اساسی و ارزیابی عملکرد دولت در قبال آن

نام دانشجو : محسن جعفری
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: صلاحیت ارکان حکومتی جمهوری اسلامی ایران در تدوین تصویب و اجرای قانون بودجه کل کشور

نام دانشجو : حسین باقری زرین قبایی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/12/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23820808942004:: بررسی منشور حقوق شهروندی بر مبنای کرامت انسانی

نام دانشجو : فاطمه پیرامن
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/02/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15020808922005:: دموکراسی انتخابی جایگاه و نقش نهادهای نخبه گرا در حقوق عمومی معاصر

نام دانشجو : آرین قاسمی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تقابل و توازن میان امنیت و ازادی در دولت قانونمدار

نام دانشجو : محمد شمعی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808942003:: تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم

نام دانشجو : سید علیرضا خطیبی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/03/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808942002:: حقوق حاکم بر آب در بستر حقوق عمومی ایران

نام دانشجو : سید ناصرالدین بدیسار
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/10/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23820808941001
1 2