گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/04/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه فلسفه تعلیم و تربیت
یک شنبه فلسفه تعلیم و تربیت آمار استنباطی
دو شنبه فلسفه تعلیم و تربیت روانشناسی بازی
سه شنبه روش تحقیق روش تحقیق روش ها و فنون تدریس روش تحقیق
چهار شنبه برنامه ریزی درسی روش تحقیق
پنج شنبه
جمعه