گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اندودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/04/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مراجع دانشجو مراجع دانشجو
یک شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی اندو بخش تخصصی اندو سمینار تخصصی
دو شنبه تروماتولوژي درمان جامع
سه شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی اندو بخش تخصصی اندو سمینار تخصصی کودکان
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه