گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه - - - - -
یک شنبه همساز با اقلیم همساز با اقلیم همساز با اقلیم - -
دو شنبه - - - - -
سه شنبه کرکسیون کرکسیون تنظیم شرایط محیطی تنظیم شرایط محیطی -
چهار شنبه - - مباحث منتخب مباحث منتخب -
پنج شنبه - - - - -
جمعه