گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/02/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
یک شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
دو شنبه مقاومت مصالح (1) جلسه شورای دانشکده مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
سه شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان اندرکنش خاک و سازه اندرکنش خاک و سازه
چهار شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان ساختمان های بلند ساختمان های بلند
پنج شنبه --- --- --- ---
جمعه --- --- --- ---