گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/01/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه آز-تکنولوژی غلات آز- تکنولوژی غلات آز- تکنولوژی غلات آز- تکنولوژی غلات
یک شنبه
دو شنبه راهنمایی تکنولوژی غلات تکنولوژی غلات تکنولوژی غلات
سه شنبه راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی
چهار شنبه راهنمایی فناوری های پیشرفته در صنایع غلات آز-تکنولوژی غلات آز-تکنولوژی غلات
پنج شنبه
جمعه