گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/02/24
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه ورزش 1 ورزش 1 ورزش 1 ورزش 1 ورزش 1
یک شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
دو شنبه جلسه شورا دانشکده جلسه شورا دانشکده حضور حضور زبان تخصصی
سه شنبه حضور حضور حضور حضور
چهار شنبه حضور امدادگری ورزشی امدادگری ورزشی سمینار
پنج شنبه روش های آماری پیشرفته درفیزیولوژی ورزشی
جمعه