گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/10/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه شورای آموزشی شورای آموزشی
یک شنبه
دو شنبه شورای دانشکده اصول مهندسی زلزله
سه شنبه شورای پژوهشی شورای پژوهشی
چهار شنبه اثر زلزله بر سازه های ویژه اثر زلزله بر سازه های ویژه تعمیر و تقویت سازه ها تعمیر و تقویت سازه ها
پنج شنبه
جمعه