گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/10/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه شورای آموزشی شورای آموزشی
یک شنبه
دو شنبه شورای دانشکده اصول مهندسی زلزله
سه شنبه شورای پژوهشی شورای پژوهشی
چهار شنبه اثر زلزله بر سازه های ویژه اثر زلزله بر سازه های ویژه تعمیر و تقویت سازه ها تعمیر و تقویت سازه ها
پنج شنبه
جمعه