گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/01/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه فیزیولوژی 2 مامایی
یک شنبه
دو شنبه آسیب شناسی عمومی اختصاصی
سه شنبه فیزیولوژی 2 دندانپزشکی فیزیولوژی پرستاری فیزیولوژی پرستاری / فیزیولوژی1 دندانپزشکی
چهار شنبه فیزیولوژی 2 اتاق عمل/فیزیولوژی پرستاری فیزیولوژی پرستاری
پنج شنبه فیزیولوژی اعصاب وغدد فیزیولوژی اعصاب وغدد
جمعه