گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه دفترنظارت وارزیابی شورای آموزشی فیزیولوژی دندانپزشکی آسیب شناسی عمومی
یک شنبه دفترنظارت وارزیابی دفترنظارت وارزیابی روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژیک
دو شنبه دفترنظارت وارزیابی دفترنظارت وارزیابی فیزیولوژی 2 مامائی
سه شنبه دفترنظارت وارزیابی فیزیولوژی دندانپزشکی دفترنظارت وارزیابی
چهار شنبه دفترنظارت وارزیابی دفترنظارت وارزیابی فیزیولوژی 2 اتاق عمل
پنج شنبه فیزیولوژی اعصاب وغدد فیزیولوژی اعصاب وغدد
جمعه