دکتر مجتبی شاهنوشی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - علوم اجتماعی-جامعه شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/09/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه حقوق اساسی سازمان های دولتی روش تحقیق
چهار شنبه ریاضیات و آمار
پنج شنبه روش تحقیق و مقاله نویسی روش تحقیق و مقاله نویسی روش شناسی مدیریت روش تحقیق و مقاله نویسیس
جمعه جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی عمومی