گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/12
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه فارسی عمومی فارسی عمومی فارسی عمومی
یک شنبه
دو شنبه عربی پیش دانشگاهی عربی پیش دانشگاهی
سه شنبه
چهار شنبه ویرایش فارسی ویرایش فارسی ویرایش فارسی
پنج شنبه
جمعه