گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور حضور
چهار شنبه حضور حضور حضور حضور
پنج شنبه
جمعه