گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/06/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی
یک شنبه تولید و پرورش سبزی تولید و پرورش سبزی مبانی اصلاح طرح پژوهشی طرح پژوهشی
دو شنبه مهارت های سبزیکاری طرح پژوهشی طرح پژوهشی بيوتكنولوژي در علوم باغباني نشانگرهاي مولكولي
سه شنبه بیوتکنولوژی گیاهی فیزیولوژی تنش طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی
چهار شنبه مباحث نوين در فيزيولوژي پس از برداشت طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی
پنج شنبه
جمعه