دکتر محمد کوشافر
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاكشناسي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/09/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه