گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/01
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه حقوق ثبت
دو شنبه قواعد فقه1
سه شنبه اصول فقه2
چهار شنبه
پنج شنبه مباحث اصول-ارشد فقه و حقوق قواعد فقه-ارشد حقوق خصوصی
جمعه