گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/01
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کارآموزی کار آموزی کار آموزی
یک شنبه کارآموزی کار آموزی کار آموزی
دو شنبه کارآموزی کار آموزی کار آموزی
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه اصول مدیریت خدمات پرستاری
جمعه