گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/09/15
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس کلاس کلاس
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور حضور راهنمایی
سه شنبه
چهار شنبه کلاس حضور حضور
پنج شنبه
جمعه