گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/08/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه تدریس حضور حضور تا13
دو شنبه حضور تدریس حضور تا13
سه شنبه تدریس تدریس
چهار شنبه تدریس تدریس
پنج شنبه
جمعه