دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/01/28
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه طراحی معماری (1) ارشد طراحی معماری (1) ارشد طراحی معماری (1) کارشناسی طراحی معماری (1) کارشناسی
یک شنبه طرح 2 کارشناسی طرح 2 کارشناسی طرح 2 کارشناسی
دو شنبه
سه شنبه طراحی معماری (1) کارشناسی طراحی معماری (1) کارشناسی طراحی معماری (2) ارشد طراحی معماری (2) ارشد
چهار شنبه مباحثی در روانشناسی محیط مباحثی در روانشناسی محیط
پنج شنبه
جمعه