گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/01
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور کلاس کلاس کلاس کلاس
یک شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی
دو شنبه پاسخگویی کلاس
سه شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی
چهار شنبه حضور کلاس پاسخگویی پاسخگویی کلاس
پنج شنبه کلاس
جمعه