گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/08/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی کلاس کلاس
یک شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی
دو شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی
سه شنبه پاسخگویی پاسخگویی پاسخگویی
چهار شنبه پاسخگویی پاسخگویی کلاس کلاس کلاس
پنج شنبه کلاس
جمعه