گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/01/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه حضور حضور کلاس کلاس
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور جلسه شورای پژوهشی دانشگاه حضور حضور
چهار شنبه کلاس کلاس جلسه شورای دانشکده حضور حضور
پنج شنبه حضور حضور کلاس حضور
جمعه