گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور کلاس حضور
یک شنبه حضور حضور حضور کلاس کلاس
دو شنبه حضور حضور شورای دانشکده حضور حضور
سه شنبه حضور حضور جلسه شورای پژوهشی دانشگاه حضور حضور
چهار شنبه حضور کلاس کلاس حضور حضور
پنج شنبه
جمعه