گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور مدیریت دانایی مدیریت دانایی
یک شنبه حضور حضور مدیریت دانش
دو شنبه حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور
چهار شنبه حضور حضور منابع انسانی روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته
پنج شنبه
جمعه