گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/01/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه حضور حضور تئوری ها و مدیریت سرمایه گذاری حسابداری میانه 2 حسابداری میانه 2
پنج شنبه حضور تئوری های مالی و سرمایه گذاری تئوری ها و مدیریت سرمایه گذاری تئوری ها و مدیریت سرمایه گذاری حضور
جمعه