گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I
یک شنبه بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I
دو شنبه بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I
سه شنبه بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I بیمارستان کاشانی بخش I
چهار شنبه بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش ICU
پنج شنبه بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش ICU بیمارستان کاشانی بخش ICU
جمعه