گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/03/20
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه فناوري در اموزش فناوري در اموزش روانشناسي زبان زبان تخصصی زبان تخصصی
یک شنبه ترجمه متون انسانی ترجمه متون انسانی نگارش انگلیسی
دو شنبه نگارش پيشرفته نگارش پيشرفته جضور و مشاوره
سه شنبه مشاوره و راهنمايي كارگاه ترجمه مشاوره و راهنمايي مشاوره و راهنمايي زبان تخصصي
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه