سمانه یزدانی
گروه آموزشی : تکنولوژی اتاق عمل
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
دو شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
سه شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
چهار شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی
پنج شنبه
جمعه