گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه روش تحقيق 1 سلامت دهان عملی 3 سلامت دهان نظري 1
یک شنبه
دو شنبه نگارش علمی سلامت دهان عملی 1 روش تحقيق 2
سه شنبه نگارش علمی نگارش علمی
چهار شنبه سلامت دهان نظری 2 سلامت دهان عملی 1 حاکمیت بالینی
پنج شنبه
جمعه