دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/05/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه طرح 2 ارشد طرح 2 ارشد مراتب اجرایی ساختمان مراتب اجرایی ساختمان
یک شنبه
دو شنبه فرآیند طراحی در معماری حضور
سه شنبه طراحی معماری 2 ارشد طراحی معماری 2 ارشد
چهار شنبه طراحی معماری نهایی انسان و محیط
پنج شنبه
جمعه