گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/11/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بین الملل بین الملل بین الملل
یک شنبه حضور حضور شورای دانشکده پایش آلودگی محیط زیست پایش آلودگی محیط زیست
دو شنبه -- -- -- پایش زیستی
سه شنبه -- -- -- --
چهار شنبه حضور حضور کارگاه آموزش محیط زیست کارگاه آموزش محیط زیست
پنج شنبه
جمعه