دکتر عاطفه چمنی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - محيط زيست
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/07/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور
یک شنبه حضور حضور شورای دانشکده
دو شنبه -- -- -- --
سه شنبه -- -- -- --
چهار شنبه مدیریت زیستگاه های تالابی تحلیل و نگارش علمی پایش آلودگی محیط زیست
پنج شنبه
جمعه