گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه آموزش پزشکی ارزشیابی اثربخشی آموزش
دو شنبه آموزش پزشکی کاربرد رایانه در آموزش و پرورش
سه شنبه کاربرد فاوا در برنامه درسی
چهار شنبه
پنج شنبه روش های تحقیق فلسفی روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیف تغییر و اجرای برنامه درسی روانشناسی تربیتی
جمعه