گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/01/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی جامعه شناسی فرهنگی
چهار شنبه مفاهیم انقلاب
پنج شنبه
جمعه