گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

  • نمرات میان ترم قیزیولوژی تولید مثل دام
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/09/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه دبیرخانه علمی دیرخانه علمی کلاس کلاس
یک شنبه دبیرخانه علمی دیرخانه علمی قطب قطب
دو شنبه دبیرخانه علمی دیرخانه علمی قطب قطب
سه شنبه دبیرخانه علمی دیرخانه علمی قطب قطب
چهار شنبه دبیرخانه علمی دبیرخانه علمی قطب قطب
پنج شنبه کلاس کلاس
جمعه