گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

  • نمرات میان ترم قیزیولوژی تولید مثل دام
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/06/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه اندیشه اندیشه اندیشه اندیشه
یک شنبه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اندیشه اندیشه اندیشه
دو شنبه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اندیشه اندیشه
سه شنبه اندیشه اندیشه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی قطب
چهار شنبه اندیشه اندیشه ساختمان فناوری 22 بهمن ساختمان فناوری 22 بهمن
پنج شنبه ساختمان فناوری 22 بهمن ساختمان فناوری 22 بهمن
جمعه