گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه اندیشه اندیشه اندیشه دانشکده کشاورزی
یک شنبه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اندیشه اندیشه اندیشه
دو شنبه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اندیشه اندیشه
سه شنبه ساختمان 22 بهمن ساختمان فناوری 22 بهمن مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اندیشه
چهار شنبه اندیشه اندیشه ساختمان فناوری 22 بهمن ساختمان فناوری 22 بهمن
پنج شنبه ساختمان فناوری 22 بهمن ساختمان فناوری 22 بهمن
جمعه