گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - بیماریهای دهان و تشخیص
مرتبه علمي : استاديار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/12/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
یک شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
دو شنبه حضور در اتاق معاونت پژوهشی حضور در اتاق معاونت پژوهشی حضور در اتاق معاونت پژوهشی
سه شنبه کلاس تئوری بخش عمومی بخش عمومی
چهار شنبه اتاق عمل اتاق عمل اتاق عملاتاق عمل
پنج شنبه
جمعه