گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/10/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه ترجمه ادبي ترجمه ادبي
یک شنبه درآمدي بر ادبيات 2 نقد ادبي
دو شنبه درآمدي بر ادبيات 2 ادب فارسي در ادبيات جهان
سه شنبه امور گروه زبان امور گروه زبان امور گروه زبان امور گروه زبان امور گروه زبان
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه