گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس کلاس حضور مطالعه
یک شنبه کلاس کلاس کلاس حضور
دو شنبه مطالعه
سه شنبه مطالعه کلاس
چهار شنبه کلاس کلاس کلاس حضور
پنج شنبه
جمعه