گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور شورای آموزشی شورای آموزشی کلاس کلاس
یک شنبه حضور حضور حضور کلاس حضور
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور حضور
چهار شنبه کلاس کلاس
پنج شنبه
جمعه - - - - -