گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/03/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
یک شنبه ارائه مورد بخش تخصصی بخش تخصصی
دو شنبه پریو 1 نظری
سه شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
چهار شنبه پریو 2 نظری درمان جامع
پنج شنبه
جمعه