گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/10/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی سمینار تخصصی آنلاین
یک شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
دو شنبه پریو 1 نظری آنلاین
سه شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی سمینار تخصصی آنلاین
چهار شنبه راهنمایی دانشجو
پنج شنبه
جمعه