گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/01/30
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور و مشاوره حضور و مشاوره
یک شنبه حضور و کرکسیون حضور و کرکسیون تدریس تدریس
دو شنبه تدریس تدریس و کرکسیون پروژه نهایی تدریس و کرکسیون پروژه نهایی تدریس تدریس
سه شنبه حضور و مشاوره
چهار شنبه تدریس تدریس و کرکسیون پروژه نهایی تدریس و کرکسیون پروژه نهایی تدریس تدریس
پنج شنبه
جمعه