دکتر مریم قربانی فر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/01/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه حقوق مدنی ۸ حقوق مدنی ۷ حقوق مدنی ۷
دو شنبه حقوق مدنی ۴ حقوق مدنی ۵ داوری
سه شنبه مدنی 3 مدنی 3 مدنی 8
چهار شنبه تعارض قوانین تعارض قوانین بین الملل خصوصی
پنج شنبه مدنی 2 مدنی پیشرفته
جمعه