گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/12/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه امار استنباطي پيشرفته روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته راهنمايي روان شناسي سازماني راهنمايي
دو شنبه راهنمايي راهنمايي راهنمايي
سه شنبه راهنمايي راهنمايي روش تحقيق و امار استنباطي پيشرفته روش تحقيق و امار استنباطي پيشرفته
چهار شنبه طرح هاي تجربي تحقيق و تحليل اطلاعات روش تحقيق و آمار استنباطي پيشرفته-دو هفته يكبار
پنج شنبه
جمعه