گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/12/24
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مطالعه مطالعه روان شناسي سازماني ارشد روان شناسي سازماني ارشد مطالعه
یک شنبه آمار استباطي ارشد آمار استباطي ارشد روش تحقيق و آمار دكتري روش تحقيق و آمار دكتري راهنمايي
دو شنبه راهنمايي-حضور راهنمايي-حضور راهنمايي-حضور
سه شنبه مطالعه طرح هاي تجربي دكتري مشاوره روش تحقيق و امار استنباطي دكتري روش تحقيق و امار استنباطي دكتري
چهار شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنج شنبه راهنمايي از طريق ايميل راهنمايي از طريق ايميل راهنمايي از طريق ايميل راهنمايي از طريق اي ميل راهنمايي از طريق ايميل
جمعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه