دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/01/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته
چهار شنبه نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته فلسفه علم و روش تحقیق فلسفه علم و روش تحقیق
پنج شنبه مسائل سازمان های رسانه ای مدیریت شبکه هایی اجتماعی نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
جمعه