گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/01/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه کلاس
چهار شنبه راهنمایی و کلاس کلاس وراهنمایی
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس راهنمایی و کلاس
جمعه